Dos camps de treball per a què et sentis útil durant l’estiu

Hi ha dos camps de Treball:

– Del 10 al 20 de juliol

– Del 20 al 30 de juliol

Els treballs a realitzar són els següents:

– Recuperació de dues fonts a la zona de Pallerols

– Netejar i senyalizar el Camí d’Andorra

– Construir dos ponts sobre els rius de Castellbò i d’Aravell

– Acabar la Cabana de Sant Rafel

Per a assistir als Camps de treball, s’ha d’abonar la quantitat de 320 € en concepte de manutenció

Per a més informació: telefonar al 629.910.612, o bé a través d’aquesta web